dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
Wzory umów
Umowa o przeglądy 5- letnie elektryczne
_________________________________________________________________


Nr................

zawarta w dniu ............................................. w ....................................................
pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową ................................................................
przy ulicy .................................................................................................................
NIP................................................................................... reprezentowaną przez ..................................................................................................................................
zwaną dalej Zamawiającym ,a .........................................................................
z siedzibą   .............................................................................................................
reprezentowanym przez: ......................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej:


§ 1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, z wyłączeniem ponownego zaplombowania liczników w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej.


§ 2

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na dokonaniu okresowych kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie zgodnym z art. 62 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami)

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................. zł netto (słownie: .................................................. ) na które składają się następujące kwoty:

a.za dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronowej ( o ile budynek jest wyposażony w taką instalację) w częściach wspólnych budynku, -  ............... złotych netto,

b. za dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych …………. zł za jeden lokal, wyliczone wg wzoru:

........lokali  x  .................. zł = .............. złotych netto

3. Do tak wyliczonego wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w tym zakresie.

4. Rozliczenie nastąpi na podstawie przyjętych przez Zamawiającego protokołów  przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach i indywidualnych oraz protokołu przeglądu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku.

 

§ 3

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.


§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wyposażyć pracowników, którzy będą przeprowadzać okresową kontrolę budynku, w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika oraz nazwą firmy Wykonawcy.

2. Wykonawca zawiadomi mieszkańców budynku o terminie realizacji przedmiotu umowy.

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy pracownicy wykonawcy są zobowiązani wykonać drobne naprawy poprawiające wartość pomiarów, a w szczególności dokręcenie śrub w puszkach piętrowych. Za wykonanie drobnych napraw nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

4. Jeżeli podczas realizacji przedmiotu umowy pracownicy Wykonawcy stwierdzą, że stan instalacji elektrycznej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

5. Wykonawca sporządzi odrębny protokół okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronowej w  budynku oraz protokół z przeglądu instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach mieszkalnych.

6. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie ustalonym w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.


§ 5

Rozliczenia wykonanych usług Wykonawca winien dokonywać w terminie 14 dni od potwierdzenia odbioru protokołu przez Zamawiającego. Odpłatność za wykonywaną usługę będzie dokonana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.


§ 6

Podstawą dokonania zapłaty za wykonane roboty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę,  do której dołączone będą następujące załączniki:

1) protokół przeglądu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku,

2) protokoły z przeglądów instalacji elektrycznej w lokalach z pisemnym poświadczeniem przez użytkowników lokali dokonanego przeglądu,

3) wykaz lokali, w których przegląd nie został dokonany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Jednocześnie ustala się, że warunkiem uznania usługi za wykonaną jest dokonanie kontroli
we wszystkich dostępnych lokalach  w całym obiekcie.

Ustala się, iż w przypadku dwukrotnego, potwierdzonego przez lokatora budynku, nie uzyskania dostępu do lokalu, umowa uznana zostaje za wykonaną.


§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania usług.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieuzasadnione opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za kontrolę danego obiektu (harmonogram kontroli).

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- za opóźnienie w rozliczeniu wykonanych i odebranych robót objętych danym zleceniem za każdy dzień opóźnienia 0,5 % wynagrodzenia za kontrolę danego budynku.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wykonawca :

- nie realizuje przedmiotu umowy,

- wykonuje prace bez przestrzegania przepisów bhp, ppoż.,

- nie zachowuje należytego porządku i narusza zasady współżycia społecznego,

- nie wykonuje prac w ustalonych terminach.


§ 8

Wszystkie dokumenty mające znaczenie dla prowadzenia i odbioru prac Wykonawca będzie przesyłać lub dostarczać do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.


§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług kompleksowo z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego i innych obowiązujących norm prawnych.

2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów regulaminu porządku domowego na terenie   budowy.

3. Za naruszenie przepisów PPOŻ. i BHP Wykonawca odpowiada w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach.

4. Zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy powinni zachowywać się kulturalnie w stosunku do mieszkańców. Niedopuszczalne jest zwłaszcza wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwym oraz realizowanie w czasie prac zleconych przez Zamawiającego innych robót na rzecz użytkowników lokali.


§ 10

1. Strony zawierają umowę na czas określony: od dnia..................roku do dnia ........................... roku.

2. Dopuszcza się tygodniowy okres wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.

3. Dopuszcza się przedłużenie terminu umowy w formie aneksu w przypadku braku możliwości sprawdzenia wszystkich dostępnych mieszkań


§ 11

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności i skuteczności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.


§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i właściwe przepisy wykonawcze.


§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający.Pobierz plik:
plik word plik pdf
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: zmian lokatorskich | regulaminu rozliczeń kosztów zużycia mediów | administrator poznań | szkolenie z rozliczania mediów