dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
Aktualności
Można bez egzaminu uzyskać licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami
W tym roku część kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami ma dwie drogi do uzyskania kwalifikacji zawodowych. W przyszłym roku wszystkim zostanie już tylko jedna

Od 1 stycznia nie trzeba zdawać egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, żeby otrzymać licencję zawodową. Warunkiem jest jednak spełnienie obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. wymogów z ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.). Jednak postępowanie zgodne z nowymi przepisami można prowadzić praktycznie dopiero od 27 lutego, czyli od dnia, w którym zaczęły obowiązywać istotne w tym zakresie rozporządzenia wykonawcze do ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Zgodnie z ustawą uprawnienia zawodowe może zdobyć tylko osoba fizyczna. Nie można uzyskać licencji na firmę konsultingową czy agencję. Licencję musi mieć natomiast właściciel firmy lub jej pracownik.


Po studiach podyplomowych

O licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami może się starać osoba, która:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- ma wyższe wykształcenie (nie ma znaczenia, jaki rodzaj studiów skończyła, mogą być licencjackie),

- ma skończone podyplomowe studium w zakresie pośrednictwa uwzględniające minimalne wymogi programowe (ustala je minister infrastruktury),

- ma przynajmniej półroczną praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

- nie była karana za przestępstwa skarbowe, gospodarcze, przeciwko mieniu, dokumentom, papierom wartościowym, za fałszowanie pieniędzy oraz inne przestępstwa, które mogłyby mieć wpływ na wykonywanie tych zawodów.


Jeżeli studia wyższe obejmują swoim zakresem minimum określone przez resort infrastruktury dla studiów podyplomowych, to osoba, która je kończy, nie musi dodatkowo kończyć studiów podyplomowych.


Co powinny zawierać programy wyższych studiów oraz podyplomowych, określa komunikat ministra budownictwa z 20 czerwca 2007 r., który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym tego ministerstwa nr 3, poz. 15, 16 i 17. Dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury.


Niezbędna praktyka

Jednak studia to za mało, by uzyskać licencję pośrednika. Niezbędna jest jeszcze praktyka zawodowa. Musi ona trwać przynajmniej sześć miesięcy. Ponadto jej programu nie można zrealizować w czasie krótszym niż 200 godzin.

W ramach praktyki kandydat na pośrednika:

- uczestniczy w takich czynnościach jak:

– kupno lub sprzedaż praw do nieruchomości albo własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego, użytkowego) czy prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

– najem (dzierżawa) nieruchomości lub jej części;

- samodzielnie sporządza szczegółowy opis transakcji, począwszy od rozmowy z klientami poprzez sporządzenie projektu umowy pośrednictwa, aż do sfinalizowania transakcji;

- zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostów, a także z innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji (chodzi o te, z których dane wykorzystuje się w ramach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami);

- zapoznaje się z formami organizacyjno-prawnymi, w jakich pośrednik może prowadzić działalność zawodową, oraz z organizacją i metodami pracy takich podmiotów;

- przygotowuje projekt umowy pośrednictwa;

- bada wybrane nieruchomości ze względu na cechy, które mogą mieć wpływ na cenę zbycia lub poziom czynszu (rozporządzenie określa, jakich konkretnie obiektów powinno to dotyczyć);

- zapoznaje się z czynnościami przy różnych transakcjach, z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania poznaje dokumenty niezbędne do zawarcia umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy lub zamiany;

- uczestniczy w uzyskiwaniu informacji o nieruchomościach z ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- ogląda wybrane nieruchomości, sporządza ich opisy, dokonuje ich oceny, mając na względzie cenę lub wysokość czynszu;

- bada lokalny rynek nieruchomości w celu ustalenia poziomu cen i czynszów dla wybranych trzech grup nieruchomości;

- przygotowuje nieruchomość do prezentacji i dokonuje tej prezentacji przed prowadzącym praktykę;

- zapoznaje się z praktycznymi aspektami współpracy z instytucjami udzielającymi kredytów, w tym z warunkami transakcji.

Przebieg praktyki ma być dokumentowany w specjalnym dzienniku, który wydaje organizator praktyki. Wzór takiego dziennika znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (DzU z 2008 r. nr 31 poz. 189).


Po zakończeniu praktyki jej organizator sprawdzi przygotowanie kandydata do zawodu. Przeprowadzi z nim rozmowę, wykorzystując w tym celu sporządzony przez niego opis transakcji albo plan zarządzania nieruchomością. Następnie sporządzi protokół, który będzie integralną częścią dziennika praktyk.


Postępowanie kwalifikacyjne

Według nowych zasad postępowanie kwalifikacyjne jest jednoetapowe. Składa się wniosek oraz dokumenty do ministra, ten po sprawdzeniu kompletności przekazuje je komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania.


Zespół kwalifikacyjny sprawdza, czy kandydat spełnia wymogi z ustawy. Z przeprowadzenia postępowania sporządza odrębny dla każdego kandydata protokół i na tej podstawie wydaje świadectwo nadania licencji lub odmawia jego wydania.


Formularz wniosku o nadanie uprawnień zawodowych dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: www.mb.gov.pl. Na tej samej stronie są podane terminy postępowań.


Obowiązkowe ubezpieczenie i wpis

Osoby, które otrzymały uprawnienia pośrednika, muszą się wpisać do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzi go resort infrastruktury. Dopiero z dniem wpisu do rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania licencjonowanej działalności.


Pośrednik może też, ale nie musi, należeć do stowarzyszenia zawodowego. Musi natomiast posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Informację o OC, pod rygorem nieważności, musi bowiem zawierać każda umowa pośrednictwa.


Szczegóły ubezpieczenia określa rozporządzenie ministra finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 207, poz. 2113). Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC to równowartość 25 tys. euro.


Na starych zasadach

Do końca tego roku licencję pośrednika mogą także uzyskać osoby ze średnim wykształceniem, muszą jednak zdać egzamin. Zdają go też osoby z wyższym wykształceniem, które nie ukończyły studiów podyplomowych, ale dopuszczone starymi przepisami kursy.


Osoby te musiały jednak złożyć do końca ubiegłego roku wszystkie niezbędne dokumenty do ministra. Następnie przystępują do testowego egzaminu pisemnego, a dopiero jeżeli uzyskają wynik pozytywny – do części ustnej. Tylko część ustną mogą powtarzać.


Jaką drogę wybrać

Dla części kandydatów na pośredników zmiana przepisów nastąpiła w trakcie przygotowań do uzyskania licencji. Przedstawiamy poniżej na przykładach najczęściej spotykane sytuacje.


Przykład 1

Pan Marek ukończył studia licencjackie oraz magisterskie na wydziale prawa.

Jego praca licencjacka dotyczyła statusu prawnego rzeczoznawcy majątkowego, a magisterska – nabywania nieruchomości pod budowę dróg krajowych. W maju 2003 r. ukończył też kurs na pośrednika i odbył praktykę zawodową. Zastanawia się, czy może otrzymać licencję pośrednika bez zdawania egzaminu.

Niestety nie. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi bowiem jasno, że osoba, która chce zostać pośrednikiem, musi ukończyć studia wyższe, studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa oraz odbyć praktykę zawodową.

Od tej zasady jest jeden wyjątek. Nie trzeba kończyć studium podyplomowego, jeżeli ukończone studia wyższe spełniają co najmniej minimalne wymogi programowe ustalone dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Chociaż czytelnik miał zajęcia z różnych dziedzin prawa, to takie studia nie spełniają wspomnianych wymogów programowych. Wymagań tych nie spełnia także obrona dwóch prac dyplomowych. Czytelnik ma więc dwa wyjścia – może zdawać egzamin w 2008 r. albo musi ukończyć studia podyplomowe i dopiero potem starać się o licencję.


Przykład 2

Pan Michał jest absolwentem politechniki, ma też ukończony kurs na pośrednika. Ma również udokumentowaną ponaddwuletnią pracę w biurze pośrednictwa nieruchomości. Zastanawia się, co w jego sytuacji jest lepsze – podjęcie studiów podyplomowych czy zdawanie trudnego egzaminu. Jeżeli czytelnik nie chciałby zdawać egzaminu (lub ten by mu się nie powiódł), to musi mieć wyższe wykształcenie, ukończyć studia podyplomowe oraz odbyć praktykę zawodową. Jeżeli wykonywał działalność zawodową w zakresie pośrednictwa przed 31 grudnia 2001 r., to może się ubiegać o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej. Przy czym praca ta powinna polegać na faktycznym wykonywaniu czynności pośrednictwa, czyli np. prezentowaniu nieruchomości klientowi, sprawdzaniu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, przekazywaniu klientowi informacji na temat nieruchomości itd.

Natomiast to, czy pan Michał może zdawać egzamin, zależy od tego, czy złożył do końca 2007 r. wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego wraz z kompletem dokumentów. Egzaminy może zdawać do końca 2008 roku.


Przykład 3

Pani Agata ma średnie wykształcenie. Odbyła kurs na pośrednika nieruchomości. Nie ukończyła do końca 2007 r. praktyki zawodowej. Nie mogła więc złożyć papierów niezbędnych do dopuszczenia do egzaminu. Nie może tym samym go zdawać. Nie może też uzyskać licencji zgodnie z nowymi zasadami, ponieważ nie ma wyższego wykształcenia ani studiów podyplomowych (kurs to za mało).

Osoba ze średnim wykształceniem może bowiem przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy złożyła do końca 2007 r. wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego wraz z kompletem dokumentów. Jeżeli zdecyduje się uzyskać licencję na nowych zasadach, to będzie musiała najpierw ukończyć studia wyższe. Jeśli kierunek studiów nie wypełni minimum programowego, będzie musiała ukończyć też studia podyplomowe. W obu wypadkach będzie musiała odbyć praktykę zawodową.


Ile to kosztuje

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na pośrednika w obrocie nieruchomościami wynosi 250 zł.

Jeżeli wynik kwalifikacji będzie negatywny, to kandydat może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z art. 127 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, za co trzeba wnieść kolejne 250 zł.

Jeżeli jednak kandydat na pośrednika wycofa wniosek o nadanie licencji zawodowej nie później niż siedem dni przed terminem postępowania kwalifikacyjnego, to opłata zostanie zwrócona w całości. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia postępowania.

Pełny koszt postępowania na starych zasadach, czyli z dwustopniowym egzaminem, jest wyższy i wynosi 1150 zł (w tym 900 zł za egzamin).


Źródło : Rzeczpospolita
dodaj komentarz
śledź artykuł
Dodano: 2011-09-10 19:34:42
WITAM Sprzedam pracę licencjacką, ocenioną na bardzo dobry. Tytuł pracy: "ROLA POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI" Praca zawiera liczne wykresy i rysunki, spełnia wszystkiego wymogi pracy licencjackiej, praca z roku 2010, oceniona na bardzo dobry. Praca może posłużyć Tobie jako przykład do napisania własnej pracy. PRACA POSIADA OKOŁO 65 stron. Składa się z części teoretycznej i praktycznej (empirycznej). Dodatkowa informacja: Praca nie została wrzucona do systemu antyplagiatowego co stanowi duża zaletę. Cena 190 zł E-mail : puritanspride@ymail.com
     
Portal Zarządzania Nieruchomościami www.zarzadcy.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.

Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym. Jeżeli na stronie widzisz błąd, napisz do nas.
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: planowaniu prac remontowych | obowiązkowego doskonalenia zawodowego w krakowie | | praktyki dla pośredników w obrocie nieruchomościami